Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk en de cliënt waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk
BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk zal haar behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende richtlijnen. BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, haar cliënt inlichten betreffende de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak bij BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk de gereserveerde tijd voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt te laat voor de ingeplande afspraak verschijnt, mag BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele tarief berekenen. Ook kan besloten worden om de afspraak dan helemaal te laten vervallen. In dat geval zal gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
Indien het geval is dat BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk een gemaakte afspraak niet na kan komen, zal zij de verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak bij de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien er sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk vermeldt alle prijzen van haar behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk.
De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk zal prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk aankondigen. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per PIN transactie te voldoen. In overleg is behandeling op rekening mogelijk. Betaling in termijnen is helaas niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan aangegeven wordt dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens de behandeling ter sprake komt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.                                                       

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Beschadiging & diefstal
BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na de laatste behandeling gemeld te worden aan BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk.
BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk zal de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw worden uitgevoerd zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar heeft gemaakt.
Indien BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk en klager samen niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen BarreVoets Medisch Pedicurepraktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.